Algemene Voorwaarden/Privacy

SKP Nijmegen is een vereniging, dat betekend dus dat we een ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben wij als bij verenigingen inzich door de bestuursleden in de kas, met jaarlijkse kascontrole. Onze statuten liggen gedeponeerd bij Van Eldik Notarissen te Malden en zijn in overleg inzichtbaar voor al onze leden en begunstigers. Wilt u meer informatie omtrent betalingen via deze site,neemt u dan contact op met onze penningmeester Penningmeester@skpnijmegen.org, voor andere zaken neemt contact op met onze voorzitter Voorzitter@skpnijmegen.org.

Algemene Voorwaarden voor skpnijmegen.org


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van skpnijmegen.org , zoals deze beschikbaar is gesteld door SKP-Nijmegen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SKP-Nijmegen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SKP-Nijmegen. Gedownloade foto’s van uitgezette karpers mogen wel vrij gebruikt worden en zijn rechten vrij.


Prijzen en informatie
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SKP-Nijmegen te mogen claimen of te veronderstellen.
SKP-Nijmegen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien u onjuistheden heeft geconstateerd neemt u dan contact op met de voorzitter of webmaster van SKP-Nijmegen.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SKP-Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de voorwaarden van skpnijmegen.org op deze pagina.
 

privacywetgeving

Onze site is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving verplicht mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  • Je persoonsgegevens zijn inzichtelijk en te wijzigen
  • Deze gegevens worden alleen gebruikt voor deze site en worden niet gedeeld met derden.
  • Onze site wordt regelmatig software-matig geupdate voor maximale beveiliging.
  • Wil je account verwijderen stuur mail naar websitebeheer@skpnijmegen.org