Verslag Algemene Ledenvergadering SKP Nijmegen 29 april 2022

Locatie: Café Kanaalzicht Heumen

Aanwezig

Bestuursleden: Peter Samson, Dick Hartman, Ruud Wagner, Patrick Jansen, Geert-Jan van Dreumel en Huub van der Lee (notulen). Afwezig met bericht: Rob Delgijer.

Leden: Michel Abee, Frank Geutjes, Rob van den Ing, Sarinke Vreeman, Willem Peters en Erik Top.

Afwezig met bericht: Ferdie de Ries, Marcel Jacobs en Danny Fortier.

 

 1. Opening

Voorzitter Peter Samson opent de vergadering.

 1. Minuut stilte voor de overleden leden
 2. Vaststellen rondvraag

Zie punt 12.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • Stuk betreffende subsidie Gemeente Nijmegen in 2020 aangevraagd => deze is inmiddels toegekend.
 • Aanvraag uitzetting Meertje (samen met de federatie) => in december j.l. afgewezen.
 • Campagne Vang5. Dit is een actie van Sportvisserij Nederland waarbij hengelaars achtergelaten / aangespoelde rommel kunnen opruimen met een daarvoor bestemde ‘Toolkit’. (zo’n toolkit kost wel € 20,- ) .
 • Stuk betreffende UBO (Ultimate Beneficial Owner). Van bestuursleden die ingeschreven staan bij de KvK moet iemand hiervoor geregistreerd zijn => inmiddels goedgekeurd.
 • Stuk Wet en Rechtspersonen. Ter inzage bij Peter.

               Mededeling Peter:

               Na ruim 10 jaar gewerkt te hebben aan onze doelen als vereniging zijn we zover dat we een

               serieuze partij zijn voor de Federatie Midden Nederland. Dit blijkt uit het feit dat ze de helft

               van de kosten van onze uitzettingen in openbare wateren gaan bijdragen.      

 1. Notulen ALV februari 2020

Geen vragen of opmerkingen.

 1. Jaarverslag 2020 / 2021

Geen vragen of opmerkingen.

 1. Financieel jaarverslag 2021; begroting 2022; contributie 2023

Peter licht e.e.a. toe. Bij de begroting moet een post van €150,- bij de uitgaven voor de jeugd worden toegevoegd.

De contributie zal in 2023 onveranderd €32,- blijven.

 1. Verslag kascontrole commissie

Geen omissies geconstateerd door de commissie; met complimenten voor Peter.

Punt van discussie: de begroting die vooraf is opgesteld moet door de kascontrole commissie makkelijk te volgen zijn. Het was nu af en toe nog zoeken.

 1. Bestuursverkiezing

Peter Samson (voorzitter) en Huub van der Lee (secretaris)  treden af en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar. => unaniem herkozen.

 

Ruud Wagner stopt met zijn werkzaamheden binnen het bestuur en geeft uitleg hierover. Er kunnen bij hem dus ook geen uitgezette karpers worden teruggemeld. Ruud raadt aan om terugmeldingen voortaan te doen bij de Matching Community (MC).

Frank Geutjes biedt zich aan als matcher, maar alleen voor karpers die bij de Matching Community zijn gemeld.

 1. Opzetten vrijwilligersteam

Het komt  regelmatig voor dat er op korte termijn mensen beschikbaar moeten zijn om te helpen, bijvoorbeeld bij het uitzetten. Daarom zou het goed zijn als er een groep leden is die daarvoor benaderd kunnen worden.

Frank Geutjes meldt zich hiervoor aan; en er worden nog enkele namen genoemd van mensen die benaderd kunnen worden.

Daarnaast worden leden die hiervoor belangstelling hebben verzocht om zich aan te melden via de mail.

 1. Jaarprogramma 2022
 • Jeugd activiteiten: Jeugd-ouderwedstrijd in de Winkelsteeg 26-27 augustus.

Nimweegs Open gaat dit jaar niet door.

 • Terugmeldweekend (TMW) 2022: 14-15-16 oktober. Degenen die vorig jaar hebben meegedaan krijgen voorrang.
 • Meeting: zaterdag 11 maart 2023; vooraf zal de ALV plaatsvinden.
 • Uitzetting(en): dit jaar zullen 400 karpers worden uitgezet.
 1. Rondvraag
 • Dick Hartman: Volgens het boekje bij de Vispas mag er op bepaalde delen van de Maas niet gevist worden met gebruik van een schuilmiddel. Hij heeft hierover contact gehad met Frank Bosman van de federatie. Deze heeft dit bevestigd. Eenieder wordt dus gevraagd zich hierover goed te informeren.
 • Dick Hartman: Vanwege persoonlijke omstandigheden staan mijn activiteiten voor SKP voorlopig op een laag pitje.
 • Willem Peters: Er circuleert een filmpje op internet waarop te zien is dat kwekerij Peschkes bezig is met het afvissen van karpers die ooit uitgezet zijn bij een uitzetproject, en die vervolgens weer worden doorverkocht. Dit geeft te denken.
 • Patrick Schoordijk vraagt: Waar ligt in het Maas-Waalkanaal de gemeentegrens van Nijmegen, gezien vanaf sluis Heumen? Antwoord: Bij de nertsenkwekerij.
 • Frank Geutjes: Op het terrein van een boer bij hem in de buurt ligt een grote vijver van ± 60 x 60 meter. Wellicht kunnen hier kleine karpertjes worden uitgezet om op te laten groeien.
 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.